Showing 1 – 20 of 45
SORT: Best Match Most Recent
VIEW: Basic | Expanded
 • Design Innovation Paper March 17, 2016

  Lei Zhang; Yuan Yang; Yugang Gu; Xiaogang Sun; Xingtian Yao; Liguo Shuai

  J. Mechanisms Robotics. 2016; 8(4):045001-045001-10.
  JMR-15-1206
  doi: 10.1115/1.4032700

  TOPICS: Stairs, Robots