Showing 1 – 12 of 12
SORT: Best Match Most Recent
VIEW: Basic | Expanded
  • Proceedings Article July 14, 2013

    Chih Chieh Lin; Hanfei Chen; Mahder Tewolde; Gaosheng Fu; Di Liu; Tao Zhang; He Tao; Chao Nie; Weixiao Zheng; Fan Liu; Lei Zuo; David Hwang; Jon Longtin

    Proc. ASME. 55508; Volume 4: Heat and Mass Transfer Under Extreme Conditions; Environmental Heat Transfer; Computational Heat Transfer; Visualization of Heat Transfer; Heat Transfer Education and Future Directions in Heat Transfer; Nuclear Energy, V004T19A008.July 14, 2013
    HT2013-17788
    doi: 10.1115/HT2013-17788